Захиргаа, санхүүгийн алба

Материалын Технологийн сургуулийн санхүү нь сургууль хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд санхүүгийн жилийн батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу бизнес төлөвлөгөөнд тавьсан зорилтуудыг ханган биелүүлж сургалт эрдэм шинжилгээ, санхүү хөрөнгө оруулалт үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, үр дүнг дээшлүүлэх, сургалтын материаллаг баазыг бэхжүүлэх, гадаад дотоод хамтын ажиллагааг өргөтгөх оюуны болон сургалтын орчинг сайжруулах зэрэг гол зорилтуудыг хэрэгжүүлэх чиглэлтэй ажиллаж ирснээр манай сургуулийн санхүүгийн чадавхи жилээс жилд өсөж, сургалтын материаллаг бааз бэхжиж оюутан болон сурагчдын суралцах орчин сайжирсаар байна.

Орлого
Сургуулийн орлогын б
үтцийн голлох хувийг сургууль хоорондын кредит цагийн орлого болон бакалавр магистерын сургалтын төлбөр эзэлдэг бөгөөд, гэрээт ажил, эрдэм шинжилгээ, төсөлт ажил, төвийн орлого зохих хувийг эзэлдэг.

Орлогын өсөлтийг графикаар үзүүлбэл:

Дансны дугаар:

Голомт банк
1102 92 8258
Материалын Технологийн Сургууль